ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletประมวลรัษฎากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletศูนกลางบริการภาครัฐ
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletLinkหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
ภาษี(Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletคลินิกภาษี
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
bulletสถานที่ตั้งของกรมสรรพากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletการตรวจขอคืน ภงด. 90,91
bulletTax Auditor ที่ถูกเพิกถอน
bulletประมวลรัษฏากร
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ Vat
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletกระดานตอบถาม Tax auditor
bulletปฎิทินภาษีอากร
dot
กฎหมาย
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletศาลปกครอง
bulletประมวลกฏหมาย Online
dot
บริการประกันสังคม
dot
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletความรู้งานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletตรวจสอบผู้ประกันตน
bulletกฎหมายแรงงาน / ต่างด้าว
bulletกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย
dot
รวม Link อื่นๆ
dot
bulletรวม Link อื่นๆ
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์
bulletข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร
bulletค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletสมุดหน้าเหลือง
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletแปลข้อความไทยเป็นเสียงพูด
bulletตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletแปลภาษอังกฤษ - ไทย
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletเครื่องมือคํานวณทางการเงิน
bulletราคาทองคําวันนี้
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
bulletพยากรอากาศ
bulletเวลาทั่วโลก
bulletเบอร์โทรสถานีตํารวจนครบาล
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletราคาหุ้นวันนี้
bulletเช็คราคาคอมพิวเตอร์
bulletเช็คราคา Notebook
bulletคู่มือบริการ กรมการปกครอง
bulletราคานำมันวันนี้
bulletจส100
bulletดู TV บน Internet
bulletวิทยุ online
bulletอ่านนิตยสารต่างๆ
dot
เกล็ดความรู้ บัญชี - ภาษี
dot
bulletรายจ่ายต้องห้าม
bulletDownload สูตร Exel ต่างๆ
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
dot
Newsletter

dot

ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2549

                         

 

     การวางแผนภาษีส่วนบุคคล เป็นการบริหารการเงินของเราอีกทางหนึ่งในหลายๆ ทาง ที่เป็นการนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทางภาษีไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ภาระภาษีที่มีอยู่นั้นลดลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือ ซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิ ไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษีของเราใน ฐานะบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ในปีภาษี 2549 โดยจะต้องยื่นแบบให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2550 สิทธิประโยชน์ทางภาษีในหมวดของค่าลดหย่อนที่เราควรทบทวนดู สำหรับปีภาษี 2549 เพื่อแน่ใจว่าเราได้ใช้ครบถ้วน มีดังต่อไปนี้

1.หักลดหย่อนตนเอง

ผู้มีเงินได้ หักลดหย่อนให้ตนเองได้ 30,000 บาท หากคู่สมรสไม่มีเงินได้ก็สามารถนำมา รวม กันเพื่อคิดภาษีและหักลดหย่อนคู่สมรสได้อีก 30,000 บาท

2.หักลดหย่อนบุตรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

กรณีบุตรไม่ได้ศึกษา หรือศึกษาอยู่ต่างประ เทศ สามารถหักลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท

กรณีบุตรกำลังศึกษาอยู่ในประเทศ สามารถหักลดหย่อนได้คนละ 17,000 บาท

จำนวนบุตรที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ จะต้องไม่เกิน 3 คน นับจากคนโตสุด

3.หักลดหย่อนบิดามารดา

สรรพากรอนุญาตให้หักลดหย่อนเงินที่เราอุปการะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ท่านละ 30,000 บาท

ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่ของเราจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนของคุณพ่อคุณแม่ของเราต้องไม่เกิน 30,000 บาท โดยจะต้องอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของเราด้วย ซึ่งแสดงได้โดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องออกหนังสือรับรองว่าบุตรคนใดคนหนึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเพียงคนเดียว

4.เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวมๆ แล้วหักลดหย่อนและไม่ต้องเอาไปคำนวณภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

5.เบี้ยประกันชีวิต

หากกรมธรรม์ประกันชีวิตของเรามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในประเทศ เราสามารถนำเงินค่าเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่สูงสุดต้องหักไม่เกิน 50,000 บาท

6.ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย

การกู้ยืมโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้าง เป็นประกันในการกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย สามารถเอามาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

หากมีการกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด เป็นที่อยู่อาศัยในปีนี้เกินกว่า 1 แห่ง ให้หักลดหย่อนได้ทุกแห่ง

7.เงินสมทบประกันสังคม

หักลดหย่อนได้ตามส่วนที่เราที่จ่ายจริง

สำหรับคนที่ทำงานเอกชนและโดนนายจ้างหักส่วนนี้ทุกเดือนๆ ให้ไปดูในเอกสารรับรองเงินได้จากนายจ้าง ส่วนคนที่ส่งเงินเข้าประกันสังคมเพื่อตนเองก็ให้เอาเงินที่ส่งทั้งปีไปหักออก

8.ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ ยาว (LTF)

สามารถนำมาหักลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 300,000 บาท

9.ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

เราสามารถนำเงินที่เราเอาไปซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในปีนี้ ไปหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่ลงทุนจริงได้ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าจำนวนเงินสูงสุดที่เราจะลงทุนในกองทุน RMF ในแต่ละปีได้นั้นจะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ของเราในปีนี้ และเมื่อรวมจำนวนที่จะลงทุนได้สูงสุดนี้กับเงินสะสมเฉพาะส่วนของเราที่ส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แล้วจะต้องไม่เกิน 300,000 บาทด้วย

สมมติว่า 15% ของเงินได้ปีนี้เท่ากับ 240,000 บาท แต่ปีนี้ส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund ที่บริษัทจัดให้มีบริษัท) ทั้งปี 130,000 บาท ก็จะลงทุนสูงสุดใน RMF ได้เท่ากับ 300,000 บาท - 130,000 บาท = 170,000 บาท ไม่ใช่ 240,000 บาท

10.เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา

เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน การศึกษาในลักษณะการบริจาคให้แก่ บางสถาบันการศึกษาที่กำหนด เราบริจาคเท่าใด จะมีสิทธินำไปหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว

11.เงินบริจาค

เงินบริจาคที่หักค่าลดหย่อนได้นั้นผู้มีเงินได้ต้องบริจาคเป็นเงินให้แก่การกุศลสาธารณะตามบัญชีรายชื่อที่สรรพากรกำหนด โดยหักได้เท่าจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนต่างๆ ข้างต้นจนหมดแล้วทุกคนควรมีการวางแผนภาษี และควรวางแผนล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารภาษีส่วนบุคคลของเราเอง


 

ที่มา  : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  เปิดสูตรคำนวณ เงินสิทธิประโยชน์ชราภาพ
“สรรพากร“ยุคใหม่สุดเจ๋ง เตรียมเปิดตัวให้ยื่นภาษีเงินได้ผ่านมือถือ
กองทุน LTF คืออะไร?
ยื่นภาษีออนไลน์ แสนจะง่าย สบายสุดๆ
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภ.ง.ด.50
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2022 All Rights Reserved.

 

58/33  ซอยนวมินทร์ 90  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 10230

โทร : 0-2944-8535 , 0-2510-8956

มือถือ : 094-959-7602

E-mail : thammavanit@hotmail.com