ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletประมวลรัษฎากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletศูนกลางบริการภาครัฐ
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletLinkหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
ภาษี(Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletคลินิกภาษี
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
bulletสถานที่ตั้งของกรมสรรพากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletการตรวจขอคืน ภงด. 90,91
bulletTax Auditor ที่ถูกเพิกถอน
bulletประมวลรัษฏากร
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ Vat
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletกระดานตอบถาม Tax auditor
bulletปฎิทินภาษีอากร
dot
กฎหมาย
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletศาลปกครอง
bulletประมวลกฏหมาย Online
dot
บริการประกันสังคม
dot
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletความรู้งานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletตรวจสอบผู้ประกันตน
bulletกฎหมายแรงงาน / ต่างด้าว
bulletกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย
dot
รวม Link อื่นๆ
dot
bulletรวม Link อื่นๆ
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์
bulletข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร
bulletค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletสมุดหน้าเหลือง
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletแปลข้อความไทยเป็นเสียงพูด
bulletตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletแปลภาษอังกฤษ - ไทย
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletเครื่องมือคํานวณทางการเงิน
bulletราคาทองคําวันนี้
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
bulletพยากรอากาศ
bulletเวลาทั่วโลก
bulletเบอร์โทรสถานีตํารวจนครบาล
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletราคาหุ้นวันนี้
bulletเช็คราคาคอมพิวเตอร์
bulletเช็คราคา Notebook
bulletคู่มือบริการ กรมการปกครอง
bulletราคานำมันวันนี้
bulletจส100
bulletดู TV บน Internet
bulletวิทยุ online
bulletอ่านนิตยสารต่างๆ
dot
เกล็ดความรู้ บัญชี - ภาษี
dot
bulletรายจ่ายต้องห้าม
bulletDownload สูตร Exel ต่างๆ
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
dot
Newsletter

dot
ภาษีนิติบุคคลครึ่งปีวันสุดท้าย

ขอฝากเรียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับปีปฏิทิน คือ เริ่มวันแรกในวันที่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งได้แก่ วันเสาร์ที่ 31 สิงหา คม 2556 แต่เนื่องจากวันที่ 31 สิงหาคม ตรงกับวันเสาร์ จึงให้เลื่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดออกไปเป็นวันเปิดทำการถัดไป ซึ่งได้แก่ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556  

โดยทั่วไป การยื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ และชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลาย่อมไม่มีโทษทัณฑ์ในทางภาษีอากร และได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการด้วยดี ซึ่งเป็นคุณต่อการพิจารณาลดหย่อนผ่อนปรนในทางภาษีอากรบางประการได้ อาทิ การลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มทางภาษีอากรการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษทัณฑ์ทางภาษีอากรประกอบด้วย 
ค่าปรับทางอาญา ซึ่งกำหนดว่าหากยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วันต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าพ้น 7 วันไปแล้วต้องรับผิดเสียค่าปรับเต็มพิกัด คือ 2,000 บาท

 

ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมีเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระตามแบบ ภ.ง.ด.51 ด้วย กิจการยังต้องเสียเงินเพิ่มเพราะเหตุชำระล่าช้าดังนี้ ภายใน 2 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องเสียเกินกว่า 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องเสียเกินกว่า 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี จนกว่าเงินเพิ่มจะเต็มครบ 20% ของเงินภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมาย

 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะนำค่าปรับและเงินเพิ่มดังกล่าว ไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชีไม่ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร

 

อนึ่ง ผู้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการต่าง ๆ ของกรมสรรพากรเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการทางภาษีอากร สำหรับบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่ กรรมการ สำหรับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยรวมทั้งกิจการร่วมค้า ได้แก่ ผู้อำนวยการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ และสำหรับหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ได้แก่ ผู้จัดการสาขาของกิจการดังกล่าว   

 

Credit : http://www.dailynews.co.th

 
มุมภาษี

เปิดสูตรคำนวณ เงินสิทธิประโยชน์ชราภาพ
“สรรพากร“ยุคใหม่สุดเจ๋ง เตรียมเปิดตัวให้ยื่นภาษีเงินได้ผ่านมือถือ
กองทุน LTF คืออะไร?
ยื่นภาษีออนไลน์ แสนจะง่าย สบายสุดๆ
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภ.ง.ด.50
การแตกหน่วยภาษี - โดยจัดตั้งคณะบุคคล
‘20 กฎ’ ลดภาษีบุคคลธรรมดา
“สรรพากร” เปิดโปง “10 กลวิธี” โกงภาษี!
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ เริ่มใช้ ปี 2557 article
ข่าวดี! หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้1.2แสนบาท ทำให้จ่ายภาษีน้อยลง article
เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะเสียภาษี
ภาษีอาการคืออะไรCopyright © 2022 All Rights Reserved.

 

58/33  ซอยนวมินทร์ 90  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 10230

โทร : 0-2944-8535 , 0-2510-8956

มือถือ : 094-959-7602

E-mail : thammavanit@hotmail.com