ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletประมวลรัษฎากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletศูนกลางบริการภาครัฐ
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletLinkหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
ภาษี(Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletคลินิกภาษี
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
bulletสถานที่ตั้งของกรมสรรพากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletการตรวจขอคืน ภงด. 90,91
bulletTax Auditor ที่ถูกเพิกถอน
bulletประมวลรัษฏากร
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ Vat
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletกระดานตอบถาม Tax auditor
bulletปฎิทินภาษีอากร
dot
กฎหมาย
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletศาลปกครอง
bulletประมวลกฏหมาย Online
dot
บริการประกันสังคม
dot
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletความรู้งานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletตรวจสอบผู้ประกันตน
bulletกฎหมายแรงงาน / ต่างด้าว
bulletกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย
dot
รวม Link อื่นๆ
dot
bulletรวม Link อื่นๆ
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์
bulletข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร
bulletค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletสมุดหน้าเหลือง
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletแปลข้อความไทยเป็นเสียงพูด
bulletตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletแปลภาษอังกฤษ - ไทย
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletเครื่องมือคํานวณทางการเงิน
bulletราคาทองคําวันนี้
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
bulletพยากรอากาศ
bulletเวลาทั่วโลก
bulletเบอร์โทรสถานีตํารวจนครบาล
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletราคาหุ้นวันนี้
bulletเช็คราคาคอมพิวเตอร์
bulletเช็คราคา Notebook
bulletคู่มือบริการ กรมการปกครอง
bulletราคานำมันวันนี้
bulletจส100
bulletดู TV บน Internet
bulletวิทยุ online
bulletอ่านนิตยสารต่างๆ
dot
เกล็ดความรู้ บัญชี - ภาษี
dot
bulletรายจ่ายต้องห้าม
bulletDownload สูตร Exel ต่างๆ
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
dot
Newsletter

dot
ข้อควรทราบในการจดทะเบียน

ชื่อนิติบุคคลที่จองแล้วจะโอนให้ผู้อื่นใช้จดทะเบียนได้หรือไม่
การจองชื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ดังนั้น ชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียน อนุญาตให้จองแล้ว ผู้จองจึงต้องใช้ชื่อที่จองนั้นจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ผู้จองไม่สามารถจะโอนให้ผู้อื่นใช้ชื่อที่จองเพื่อจดทะเบียนได้

2. ใบจองชื่อที่ระบุชื่อที่จองชื่อ หรือชื่อสกุลผู้จองผิด จะขอแก้ไขได้หรือไม่
ชื่อที่อนุญาตให้จองแล้ว และปรากฎว่าชื่อที่จองหรือชื่อสกุลผู้จองชื่อผิด ผู้ขอจองสามารถจะแก้ไขได้ โดยการทำหนังสือขอยกเลิกการจองชื่อพร้อมกับ คืนใบจองชื่อเดิม และยื่นใบจองชื่อใหม่ที่ถูกต้อง

3. จะทำธุรกิจ ควรตั้งกิจการในรูปแบบใดดี
การที่จะเลือกรูปแบบธุรกิจใดที่จะเหมาะสมในการประกอบธุรกิจนั้น ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้านประกอบกัน เช่น ขนาดของธุรกิจ ธุรกิจที่ประกอบ มีฎหมายหรือระเบียบกำหนดรูปแบบธุรกิจไว้ ความจำเป็นในการระดมเงินทุน ธุรกิจมีความจำเป็นต้องติดต่อกับต่างประเทศและค่านิยมและความเชื่อถือ ของสังคม เป็นต้น

4. ตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องใช้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่
ความเหมาะสมของทุนในการตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท รวมทั้งขนาดธุรกิจซึ่งไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนจัดตั้งจึงควรทำการศึกษาว่า ธุรกิจที่จะทำนั้นต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ และสามารถระดมเงินทุนจากผู้ร่วมลงทุนได้เป็นจำนวนเท่าใด และให้จดทะเบียน ไปตามความเป็นจริงนั้น

5. เป็นผู้ถือหุ้นแล้วจะลาออกได้อย่างไร
เมื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดแล้ว ไม่สามารถลาออกเหมือนกับกรรมการได้ แต่สามารถโอนหุ้นให้บุคคลอื่นและจดแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้รับโอนเป็นผู้ถือห้นแทนได้

6. การโอนหุ้น
การโอนหุ้น เป็นเรื่องภายในของบริษัท ที่ต้องดำเนินการกันระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน โดยต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน มีพยาน คนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น ๆ ด้วย และการโอนหุ้นจะใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อได้จดแจ้งการโอน ทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว

7. สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีหน้าตาเป็นอย่างไร และจะหาชื้อได้ที่ไหน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น คือ สมุดสำหรับบันทึกรายละเอียดการถือหุ้นในบริษัท ซึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ
1. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพของผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินชำระค่าหุ้น
2. วันที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และวันที่ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น
3. เลขลำดับของหุ้น เลขที่ใบหุ้น และวันที่ลงในใบหุ้น

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถหาซื้อได้ที่กรมพัฒนาธุกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

   เพิ่มเติม : ข้อแตกต่างของระเบียบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ปี 2538 และปี 2549

 

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 
รวมบทความจดทะเบียนธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
คำแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
คำแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
จะจดทะเบียนตั้งบริษัทเอง ทำได้อย่างไร
ประเภทของธุรกิจ /ธุรกิจแบ่งเป็นกี่ประเภทCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

58/33  ซอยนวมินทร์ 90  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 10230

โทร : 0-2944-8535 , 0-2510-8956 , 0-2510-2310

แฟ็กซ์ : 0-2510-2310

E-mail : thammavanit@hotmail.com

eCitizen - Single Point Service