ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletประมวลรัษฎากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletศูนกลางบริการภาครัฐ
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletLinkหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
ภาษี(Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletคลินิกภาษี
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
bulletสถานที่ตั้งของกรมสรรพากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletการตรวจขอคืน ภงด. 90,91
bulletTax Auditor ที่ถูกเพิกถอน
bulletประมวลรัษฏากร
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ Vat
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletกระดานตอบถาม Tax auditor
bulletปฎิทินภาษีอากร
dot
กฎหมาย
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletศาลปกครอง
bulletประมวลกฏหมาย Online
dot
บริการประกันสังคม
dot
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletความรู้งานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletตรวจสอบผู้ประกันตน
bulletกฎหมายแรงงาน / ต่างด้าว
bulletกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย
dot
รวม Link อื่นๆ
dot
bulletรวม Link อื่นๆ
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์
bulletข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร
bulletค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletสมุดหน้าเหลือง
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletแปลข้อความไทยเป็นเสียงพูด
bulletตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletแปลภาษอังกฤษ - ไทย
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletเครื่องมือคํานวณทางการเงิน
bulletราคาทองคําวันนี้
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
bulletพยากรอากาศ
bulletเวลาทั่วโลก
bulletเบอร์โทรสถานีตํารวจนครบาล
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletราคาหุ้นวันนี้
bulletเช็คราคาคอมพิวเตอร์
bulletเช็คราคา Notebook
bulletคู่มือบริการ กรมการปกครอง
bulletราคานำมันวันนี้
bulletจส100
bulletดู TV บน Internet
bulletวิทยุ online
bulletอ่านนิตยสารต่างๆ
dot
เกล็ดความรู้ บัญชี - ภาษี
dot
bulletรายจ่ายต้องห้าม
bulletDownload สูตร Exel ต่างๆ
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
dot
Newsletter

dot
ตรวจสอบบัญชี
  

 

                                 นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี และเมื่อครบรอบบัญชีต้องปิดบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

                        หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร   ตรวจสอบบัญชี  และลงลายมือชื่อรับรอง   งบการเงิน    ก่อนนำส่งกระทรวง

                        พาณิชย์ และกรมสรรพากร     หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง     ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการดำเนินงาน

                        หรือไม่ก็ตาม

           

 

 

 

                   วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี

 

                   1. เพื่อตรวจสอบ  สอบทานความถูกต้อง  ของการจัดทำบัญชี ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการบัญชี

                       และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

                   2. แสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการว่า งบการเงินนั้น มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ

                       และได้แสดงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ที่อ่านงบการเงินนั้น ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ

                   3. กฎหมายบัญชีและภาษี  กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีงบการเงินทุกนิติบุคคล

 

                   ขอบเขตของงานบริการ

  

               1.  ตรวจสอบบัญชี  งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน

               2. ให้ความเห็นถึงข้อบกพร่องของระบบการจัดทำบัญชีของกิจการ ซึ่งได้พบในระหว่างปฎิบัติ

                   งานตรวจสอบ   เพื่อให้ผู้บริหาร ทราบถึงข้อบกพร่องของการจัดทำบัญชี  และเสนอแนวทาง

                   เพื่อจัดการกับระบบบัญชีให้ถูกต้อง  เพื่อให้กิจการมีระบบควบคุมภายในที่ดี 

 

 

 

              

 

  

       

 

 

 

 


Copyright © 2022 All Rights Reserved.

 

58/33  ซอยนวมินทร์ 90  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 10230

โทร : 0-2944-8535 , 0-2510-8956

มือถือ : 094-959-7602

E-mail : thammavanit@hotmail.com