ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletประมวลรัษฎากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletศูนกลางบริการภาครัฐ
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletLinkหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
ภาษี(Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletคลินิกภาษี
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
bulletสถานที่ตั้งของกรมสรรพากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletการตรวจขอคืน ภงด. 90,91
bulletTax Auditor ที่ถูกเพิกถอน
bulletประมวลรัษฏากร
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ Vat
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletกระดานตอบถาม Tax auditor
bulletปฎิทินภาษีอากร
dot
กฎหมาย
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletศาลปกครอง
bulletประมวลกฏหมาย Online
dot
บริการประกันสังคม
dot
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletความรู้งานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletตรวจสอบผู้ประกันตน
bulletกฎหมายแรงงาน / ต่างด้าว
bulletกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย
dot
รวม Link อื่นๆ
dot
bulletรวม Link อื่นๆ
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์
bulletข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร
bulletค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletสมุดหน้าเหลือง
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletแปลข้อความไทยเป็นเสียงพูด
bulletตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletแปลภาษอังกฤษ - ไทย
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletเครื่องมือคํานวณทางการเงิน
bulletราคาทองคําวันนี้
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
bulletพยากรอากาศ
bulletเวลาทั่วโลก
bulletเบอร์โทรสถานีตํารวจนครบาล
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletราคาหุ้นวันนี้
bulletเช็คราคาคอมพิวเตอร์
bulletเช็คราคา Notebook
bulletคู่มือบริการ กรมการปกครอง
bulletราคานำมันวันนี้
bulletจส100
bulletดู TV บน Internet
bulletวิทยุ online
bulletอ่านนิตยสารต่างๆ
dot
เกล็ดความรู้ บัญชี - ภาษี
dot
bulletรายจ่ายต้องห้าม
bulletDownload สูตร Exel ต่างๆ
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
dot
Newsletter

dot
แนวทางในการจัดทำงบการเงินรวม
แนวทางในการจัดทำงบการเงินรวม

          ก.ล.ต. ได้มีหนังสือเวียนแจ้งบริษัทจดทะเบียนและผู้สอบบัญชี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่อง แนวทางการจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้บริษัทต้องนำงบของกิจการอื่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมมาทำงบการเงินรวมด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องในการตัดสินใจลงทุน

ตัวอย่างรายละเอียดแนวทางในการจัดทำงบการเงินรวม คร่าวๆมีดังนี้

          เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีได้มีข้อกำหนดไว้ว่าบริษัทต้องจัดทำงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินบริษัทย่อย ซึ่งนั่นหมายถึงกิจการที่อยู่ภายใต้การอำนาจควบคุมของบริษัทที่จดทะเบียน แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในการพิจารณาถึงการอำนาจการควบคุมดังกล่าวว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นบริษัทย่อย โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทมักจะพิจารณาเพียงแต่สัดส่วนของการถือหุ้นที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าบริษัทจดทะเบียนจะถือหุ้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งในกิจการอื่น ก็สามารถมีอำนาจควบคุมในกิจการนั้นๆ ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงได้มีการกำหนดข้อบ่งชี้เบื้องต้นในการสันนิษฐานว่าบริษัทจดทะเบียนมีอำนาจควบคุมกิจการอื่นขึ้น 

          ในการซักซ้อมความเข้าใจครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ ก.ล.ต. จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทจดทะเบียนมีอำนาจควบคุมกิจการนั้นแม้จะถือหุ้นในกิจการไม่เกินกึ่งหนึ่งเช่น บริษัทจดทะเบียนมีการให้กู้ยืมในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของกิจการนั้น(ไม่รวมกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน) หรือกิจการนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ขายผู้แทนจำหน่าย หรือรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่บริษัทจดทะเบียน และรายได้เกือบทั้งหมดของกิจการมาจากการค้าขายระหว่างกันในลักษณะที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเสมือนส่วนงานหนึ่งของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น ซึ่งกรณีเหล่านี้บริษัทจดทะเบียนและผู้สอบบัญชีควรจะถือว่ากิจการดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยในการจัดทำงบการเงินรวม เว้นแต่บริษัทจดทะเบียนจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงอื่นที่แสดงว่าตนไม่ได้มีอำนาจควบคุมกิจการนั้น

          ที่ผ่านมา ก.ล.ต. พบว่าหลายบริษัทพิจารณาอำนาจควบคุมโดยดูจากสัดส่วนการถือหุ้นที่เกินกึ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและทำให้ผู้ลงทุนไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลประกอบการของทั้งกลุ่มบริษัท ก.ล.ต. จึงต้องมีหนังสือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและให้ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้มีการปฏิบัติโดยถูกต้องต่อไป

 

 

 

ที่มาจาก : cpaccount.net

 
มุมบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานบัญชี
ข่าวสารการบัญชี
เข้าใจ CPTA (ซีพีทีเอ)
โปรแกรมบัญชี วิธีทดสอบก่อนซื้อ
SAP คำตอบพื้นฐานของระบบ ERP
มาตรฐานบัญชีเป็นกฎหมายหรือไม่
ความรู้เรื่องการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาค 2
ความรู้เรื่องการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาค 1
หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
เลือก โปรแกรมบัญชี อย่างไรดี?
ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้
การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา ?
บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน ทำไมต้องทำบัญชี
บัญชีเดี่ยว-บัญชีคู่
งบดุล
มารู้จัก Creative Accounting
5 วิธีบริหารกระแสเงินสดอย่างชาญฉลาด
บัญชีต้นทุนCopyright © 2022 All Rights Reserved.

 

58/33  ซอยนวมินทร์ 90  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 10230

โทร : 0-2944-8535 , 0-2510-8956

มือถือ : 094-959-7602

E-mail : thammavanit@hotmail.com