ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletประมวลรัษฎากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletศูนกลางบริการภาครัฐ
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletLinkหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
ภาษี(Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletคลินิกภาษี
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
bulletสถานที่ตั้งของกรมสรรพากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletการตรวจขอคืน ภงด. 90,91
bulletTax Auditor ที่ถูกเพิกถอน
bulletประมวลรัษฏากร
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ Vat
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletกระดานตอบถาม Tax auditor
bulletปฎิทินภาษีอากร
dot
กฎหมาย
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletศาลปกครอง
bulletประมวลกฏหมาย Online
dot
บริการประกันสังคม
dot
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletความรู้งานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletตรวจสอบผู้ประกันตน
bulletกฎหมายแรงงาน / ต่างด้าว
bulletกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย
dot
รวม Link อื่นๆ
dot
bulletรวม Link อื่นๆ
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์
bulletข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร
bulletค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletสมุดหน้าเหลือง
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletแปลข้อความไทยเป็นเสียงพูด
bulletตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletแปลภาษอังกฤษ - ไทย
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletเครื่องมือคํานวณทางการเงิน
bulletราคาทองคําวันนี้
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
bulletพยากรอากาศ
bulletเวลาทั่วโลก
bulletเบอร์โทรสถานีตํารวจนครบาล
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletราคาหุ้นวันนี้
bulletเช็คราคาคอมพิวเตอร์
bulletเช็คราคา Notebook
bulletคู่มือบริการ กรมการปกครอง
bulletราคานำมันวันนี้
bulletจส100
bulletดู TV บน Internet
bulletวิทยุ online
bulletอ่านนิตยสารต่างๆ
dot
เกล็ดความรู้ บัญชี - ภาษี
dot
bulletรายจ่ายต้องห้าม
bulletDownload สูตร Exel ต่างๆ
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
dot
Newsletter

dot
หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท. 293/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550  โดยการอบรมและทดสอบในอันที่จะคัดเลือก ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ให้ปฏิบัติงาน โดยเน้นการปฏิบัติงานทางด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับขอบเขตของวิชาที่อบรมและทดสอบ ประกอบด้วยสาระสำคัญทางด้าน

  • ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
  • กฎหมายภาษีสรรพากรที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่
  • ความแตกต่างของหลักเกณฑ์ทางบัญชีกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร
  • รวมทั้งแผนที่ทางภาษีอากร ที่จะทำให้เข้าใจธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตลอดจนประเด็นทางภาษีอากรของกิจการนั้น

          เมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบข้อเขียนที่จัดโดยกรมสรรพากรแล้ว ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ “ใบประกาศการเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก” และสามารถเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ต้องจัดทำตามประมวลรัษฎากร เฉพาะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยินยอมให้เข้าทำการตรวจสอบเท่า นั้น โดยเน้นการทดสอบความถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทางด้านภาษีอากรตามประมวล รัษฎากร
 
          การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบประกาศ ดังนี้ 
 
          ด้านผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีอากรและระเบียบกฎหมายอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพผู้ตรวจสอบและรับรอง บัญชี เช่น สิทธิการรับพิจารณาเข้าอบรมที่กรมสรรพากรจัดอบรมเป็นอันดับแรก การรับข่าวสารผ่าน e-Taxinfo การรับส่วนลดสมัครสมาชิกสรรพากรสาส์น การรับส่วนลดในการอบรมกับสรรพากรสาส์น เป็นต้น
 
          ด้านนิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ได้รับการ คัดเลือก จะได้รับความเชื่อมั่นจากกรมสรรพากรในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบทางด้านภาษี อากร ได้รับการเว้นตรวจสภาพกิจการจากกรมสรรพากรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เว้นแต่กรณีที่มีหลักฐานหรือข้อมูลชัดแจ้งว่านิติบุคคลนั้นเสียภาษีอากรไม่ ถูกต้อง และได้รับการพิจารณาและแจ้งผลการขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล.

 

ที่มาจาก : .cpaccount.net
มุมบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานบัญชี
ข่าวสารการบัญชี
เข้าใจ CPTA (ซีพีทีเอ)
โปรแกรมบัญชี วิธีทดสอบก่อนซื้อ
SAP คำตอบพื้นฐานของระบบ ERP
มาตรฐานบัญชีเป็นกฎหมายหรือไม่
แนวทางในการจัดทำงบการเงินรวม
ความรู้เรื่องการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาค 2
ความรู้เรื่องการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาค 1
เลือก โปรแกรมบัญชี อย่างไรดี?
ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้
การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา ?
บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน ทำไมต้องทำบัญชี
บัญชีเดี่ยว-บัญชีคู่
งบดุล
มารู้จัก Creative Accounting
5 วิธีบริหารกระแสเงินสดอย่างชาญฉลาด
บัญชีต้นทุนCopyright © 2022 All Rights Reserved.

 

58/33  ซอยนวมินทร์ 90  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 10230

โทร : 0-2944-8535 , 0-2510-8956

มือถือ : 094-959-7602

E-mail : thammavanit@hotmail.com