ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletประมวลรัษฎากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletศูนกลางบริการภาครัฐ
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletLinkหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
ภาษี(Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletคลินิกภาษี
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
bulletสถานที่ตั้งของกรมสรรพากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletการตรวจขอคืน ภงด. 90,91
bulletTax Auditor ที่ถูกเพิกถอน
bulletประมวลรัษฏากร
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ Vat
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletกระดานตอบถาม Tax auditor
bulletปฎิทินภาษีอากร
dot
กฎหมาย
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletศาลปกครอง
bulletประมวลกฏหมาย Online
dot
บริการประกันสังคม
dot
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletความรู้งานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletตรวจสอบผู้ประกันตน
bulletกฎหมายแรงงาน / ต่างด้าว
bulletกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย
dot
รวม Link อื่นๆ
dot
bulletรวม Link อื่นๆ
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์
bulletข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร
bulletค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletสมุดหน้าเหลือง
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletแปลข้อความไทยเป็นเสียงพูด
bulletตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletแปลภาษอังกฤษ - ไทย
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletเครื่องมือคํานวณทางการเงิน
bulletราคาทองคําวันนี้
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
bulletพยากรอากาศ
bulletเวลาทั่วโลก
bulletเบอร์โทรสถานีตํารวจนครบาล
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletราคาหุ้นวันนี้
bulletเช็คราคาคอมพิวเตอร์
bulletเช็คราคา Notebook
bulletคู่มือบริการ กรมการปกครอง
bulletราคานำมันวันนี้
bulletจส100
bulletดู TV บน Internet
bulletวิทยุ online
bulletอ่านนิตยสารต่างๆ
dot
เกล็ดความรู้ บัญชี - ภาษี
dot
bulletรายจ่ายต้องห้าม
bulletDownload สูตร Exel ต่างๆ
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
dot
Newsletter

dot
มาตรฐานบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ประเทศไทย (TAS)

          ในช่วงปีหรือสองปีที่ผ่านมา มาตรฐานการบัญชี ของ ประเทศไทย หรือ Thailand Accounting Standard (TAS) ก็เช่นเดียวกันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ 

           ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรฐานฉบับใหม่ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมเพื่อให้ทันสมัย ซึ่งจะทำให้งบการเงินสะท้อนถึงความเป็นจริงมากขึ้น เป็นการยกระดับ มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย (TAS) ให้เทียบเท่ามาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS, US GAAP) สิ่งเหล่านี้จำทำให้เป็นที่ยอมรับในการทำธุรกิจข้ามประเทศมากยิ่งขึ้น

          ดังนั้นในฐานะของนักทำบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี การทำความเข้าใจทั้งใน มาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้แล้ว และที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพื่อทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและถูกต้อง

 

          "สำหรับหลายๆ คนที่อยากรู้ว่า มาตรฐานบัญชี อะไรที่ Update อยู่ตอนนี้ ทาง CPAccount.net ก็ได้ทำการสรุปและทำเป็นตารางเพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้ดูเป็นแนวทางค่ะ"

ในปัจจุบัน มาตรฐานบัญชี หรือ มาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทยที่มีการบังคับใช้มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ แม่บทการบัญชี 1 ฉบับ และการตีความมาตรฐานบัญชีอีก 3 เรื่องดังนี้

 

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ มาตรฐานการบัญชี วันถือปฎิบัติ
- แม่บทการบัญชี  
11 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1 กรกฎาคม 2532
24 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 1 มกราคม 2537 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
25 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
26 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 เมษายน 2537
27 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ปรับปรุง 2549) 1 มกราคม 2550
29 สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
30 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2539
31 สินค้าคงเหลือ (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
32 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2542
33 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2551
34 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ปรับปรุง 2545) 1 มกราคม 2545
35 การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2542 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
37 การรับรู้รายได้ 1 มกราคม 2542
38 กำไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2542
39 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
40 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 1 มกราคม 2542
41 งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
42 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 1 มกราคม 2543
43 การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
45 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
46 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
47 การเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2543 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
48 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 1 มกราคม 2543 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
49 สัญญาก่อสร้าง (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
51 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2551
52 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ปรับปรุง 2549) 1 มกราคม 2550
53 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2548
54 การดำเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2548
การตีความมาตรฐานการบัญชี
เรืองที่ เรื่อง วันถือปฎิบัติ
2 งบการเงินรวม-บริษัทย่อยที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ 1 มกราคม 2542
3 เครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่ออกโดยสถาบันการเงิน 17 มิถุนายน 2542
9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้ 31 ธันวาคม 2546 ใช้แทนการตีความเรื่องที่ 1
สรุปมาตรฐานบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
ปรับปรุง ณ 2 มกราคม 2551

มาตรฐานบัญชีสากล (IFRS, US GAAP)

          ปัจจุบันหลายๆบริษัทชั้นนำของประเทศไทยโดยเฉพะในกลุ่ม Bank ให้ความสำคัญกับมาตรฐานบัญชีสากลเป็นอย่างมาก รายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมากล่าวต่อไป

 

 

 

 

ที่มาจาก : cpaccount.net
มุมบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี
ข่าวสารการบัญชี
เข้าใจ CPTA (ซีพีทีเอ)
โปรแกรมบัญชี วิธีทดสอบก่อนซื้อ
SAP คำตอบพื้นฐานของระบบ ERP
มาตรฐานบัญชีเป็นกฎหมายหรือไม่
แนวทางในการจัดทำงบการเงินรวม
ความรู้เรื่องการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาค 2
ความรู้เรื่องการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาค 1
หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
เลือก โปรแกรมบัญชี อย่างไรดี?
ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้
การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา ?
บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน ทำไมต้องทำบัญชี
บัญชีเดี่ยว-บัญชีคู่
งบดุล
มารู้จัก Creative Accounting
5 วิธีบริหารกระแสเงินสดอย่างชาญฉลาด
บัญชีต้นทุนCopyright © 2022 All Rights Reserved.

 

58/33  ซอยนวมินทร์ 90  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 10230

โทร : 0-2944-8535 , 0-2510-8956

มือถือ : 094-959-7602

E-mail : thammavanit@hotmail.com