ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletประมวลรัษฎากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletศูนกลางบริการภาครัฐ
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletLinkหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
ภาษี(Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletคลินิกภาษี
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
bulletสถานที่ตั้งของกรมสรรพากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletการตรวจขอคืน ภงด. 90,91
bulletTax Auditor ที่ถูกเพิกถอน
bulletประมวลรัษฏากร
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ Vat
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletกระดานตอบถาม Tax auditor
bulletปฎิทินภาษีอากร
dot
กฎหมาย
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletศาลปกครอง
bulletประมวลกฏหมาย Online
dot
บริการประกันสังคม
dot
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletความรู้งานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletตรวจสอบผู้ประกันตน
bulletกฎหมายแรงงาน / ต่างด้าว
bulletกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย
dot
รวม Link อื่นๆ
dot
bulletรวม Link อื่นๆ
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์
bulletข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร
bulletค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletสมุดหน้าเหลือง
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletแปลข้อความไทยเป็นเสียงพูด
bulletตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletแปลภาษอังกฤษ - ไทย
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletเครื่องมือคํานวณทางการเงิน
bulletราคาทองคําวันนี้
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
bulletพยากรอากาศ
bulletเวลาทั่วโลก
bulletเบอร์โทรสถานีตํารวจนครบาล
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletราคาหุ้นวันนี้
bulletเช็คราคาคอมพิวเตอร์
bulletเช็คราคา Notebook
bulletคู่มือบริการ กรมการปกครอง
bulletราคานำมันวันนี้
bulletจส100
bulletดู TV บน Internet
bulletวิทยุ online
bulletอ่านนิตยสารต่างๆ
dot
เกล็ดความรู้ บัญชี - ภาษี
dot
bulletรายจ่ายต้องห้าม
bulletDownload สูตร Exel ต่างๆ
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
dot
Newsletter

dot
มาตรฐานการสอบบัญชี

 

 

หมวดรหัส มาตรฐานการสอบบัญชี
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  มาตรฐานการสอบบัญชี (ฉบับย่อ)
  รหัส 120 แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี
200-299 ความรับผิดชอบ
  รหัส 200 วัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชี
  รหัส 210 ข้อตกลงในการรับการสอบบัญชี
  รหัส 220 การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
  รหัส 230 กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
  รหัส 240 การทุจริตและข้อผิดพลาด
  รหัส 250 การพิจารณาถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ตรวจสอบ
300-399 การวางแผนงานสอบบัญชี
  รหัส 300 การวางแผนงานสอบบัญชี
  รหัส 310 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
  รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในงานสอบบัญชี
400-499 การควบคุมภายใน
  รหัส 400 การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน
  รหัส 401 การสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
  รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการจากองค์การอื่น

 

 

 

500-599 หลักฐานการสอบบัญชี
  รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี
  รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี – ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ
  รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก
  รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
  รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
  รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี
  รหัส 550 การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  รหัส 560 การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
  รหัส 570 การดำเนินงานต่อเนื่อง
  รหัส 580 คำรับรองของผู้บริหาร
600-699 การใช้ผลงานของผู้อื่น
  รหัส 600 การใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่น
  รหัส 610 การพิจารณาผลงานตรวจสอบภายใน
  รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
700-799 การสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน
  รหัส 700 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
  รหัส 710 (รายงานของผู้สอบบัญชี) ข้อมูลเปรียบเทียบ
  รหัส 720 ข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
800-899 กรณีพิเศษ
  รหัส 800 รายงานการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
  รหัส 810 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
900-999 บริการเกี่ยวเนื่อง
  รหัส 910 การสอบทานงบการเงิน
  รหัส 920 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
  รหัส 930 การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
  รหัส 1008 การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน - ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

ที่มาจาก : cpaccount.net
มุมบัญชี

มาตรฐานบัญชี
ข่าวสารการบัญชี
เข้าใจ CPTA (ซีพีทีเอ)
โปรแกรมบัญชี วิธีทดสอบก่อนซื้อ
SAP คำตอบพื้นฐานของระบบ ERP
มาตรฐานบัญชีเป็นกฎหมายหรือไม่
แนวทางในการจัดทำงบการเงินรวม
ความรู้เรื่องการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาค 2
ความรู้เรื่องการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาค 1
หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
เลือก โปรแกรมบัญชี อย่างไรดี?
ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้
การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา ?
บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน ทำไมต้องทำบัญชี
บัญชีเดี่ยว-บัญชีคู่
งบดุล
มารู้จัก Creative Accounting
5 วิธีบริหารกระแสเงินสดอย่างชาญฉลาด
บัญชีต้นทุนCopyright © 2022 All Rights Reserved.

 

58/33  ซอยนวมินทร์ 90  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 10230

โทร : 0-2944-8535 , 0-2510-8956

มือถือ : 094-959-7602

E-mail : thammavanit@hotmail.com