ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletประมวลรัษฎากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletศูนกลางบริการภาครัฐ
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletLinkหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
ภาษี(Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletคลินิกภาษี
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
bulletสถานที่ตั้งของกรมสรรพากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletการตรวจขอคืน ภงด. 90,91
bulletTax Auditor ที่ถูกเพิกถอน
bulletประมวลรัษฏากร
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ Vat
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletกระดานตอบถาม Tax auditor
bulletปฎิทินภาษีอากร
dot
กฎหมาย
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletศาลปกครอง
bulletประมวลกฏหมาย Online
dot
บริการประกันสังคม
dot
bulletสํานักงานประกันสังคม
bulletความรู้งานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletตรวจสอบผู้ประกันตน
bulletกฎหมายแรงงาน / ต่างด้าว
bulletกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย
dot
รวม Link อื่นๆ
dot
bulletรวม Link อื่นๆ
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์
bulletข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร
bulletค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletสมุดหน้าเหลือง
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletแปลข้อความไทยเป็นเสียงพูด
bulletตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletแปลภาษอังกฤษ - ไทย
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletเครื่องมือคํานวณทางการเงิน
bulletราคาทองคําวันนี้
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
bulletพยากรอากาศ
bulletเวลาทั่วโลก
bulletเบอร์โทรสถานีตํารวจนครบาล
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletราคาหุ้นวันนี้
bulletเช็คราคาคอมพิวเตอร์
bulletเช็คราคา Notebook
bulletคู่มือบริการ กรมการปกครอง
bulletราคานำมันวันนี้
bulletจส100
bulletดู TV บน Internet
bulletวิทยุ online
bulletอ่านนิตยสารต่างๆ
dot
เกล็ดความรู้ บัญชี - ภาษี
dot
bulletรายจ่ายต้องห้าม
bulletDownload สูตร Exel ต่างๆ
bulletอ่านข่าวเด่นของวันนี้
dot
Newsletter

dot
งบดุล

งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะหรือความมั่งคั่งของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดย ด้านซ้ายมือ และด้านขวามือของงบดุล ต้องมียอดรวมเท่ากันเสมอ ด้านซ้ายมือคือสินทรัพย์ที่

          กิจการมีอยู่ ส่วนด้านขวามือบอกว่า สินทรัพย์เหล่านั้น ได้มาจากใครบ้าง และใครในที่นี้ก็มีแค่ 2 ประเภทเท่านั้น คือ เจ้าหนี้ ( หรือหนี้สิน) และ เจ้าของ (หรือส่วนของเจ้าของ) ซึ่งเป็นที่มาของสมการบัญชีที่ว่า

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

          มาคราวนี้เราจะได้รู้จักงบดุลกันมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าใจ ความหมายของตัวเลขต่างๆ ในงบดุลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยจะเริ่มจากโครงสร้างของงบดุล และตัวอย่างงบดุลก่อนในคราวนี้ ส่วนคราวต่อๆ ไปก็จะได้ทำความรู้จักงบดุลในแง่มุม และรายละเอียดต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

รูปแบบของงบดุล

          จากข้อสรุปข้างต้น งบดุลแบ่งเป็นด้านซ้ายมือ และด้านขวามือ ถือเป็นงบดุลแบบบัญชี คือเหมือนบัญชีที่มีสองข้างสำหรับไว้บันทึกรายการ โดยสินทรัพย์อยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ อยู่ด้วยกันทางด้านขวามือ แต่งบดุลแบบบัญชีไม่เป็นที่นิยมใช้กัน เพราะมีพื้นที่จำกัดเพียงครึ่งหน้า จึงมีการทำงบดุลแบบรายงาน โดยการใช้พื้นที่เต็มหน้า ไม่มีการแบ่งเป็นซีกซ้ายซีกขวา เริ่มด้วยส่วน สินทรัพย์ก่อน แล้วตามด้วย หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ

ส่วนบนสุดของงบดุล

          บรรทัดแรกสุด เป็นชื่อของกิจการ หรือองค์กร ซึ่งบางครั้งก็อาจสลับกับบรรทัดที่สองได้
          บรรทัดที่สองของงบการเงิน จะเป็นชื่อของงบนั้นๆ ในที่นี้ก็คือคำว่า “ งบดุล ” นั่นเอง บรรทัดที่สาม เป็นวันที่ ของงบดุล หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ งบดุลนั้น แสดงสถานะทางการเงินของกิจการ ณ วันที่เท่าใด

งบดุลมีได้กี่คอลัมน์

          งบดุลที่ง่ายที่สุด จะแบ่งออกเป็นส่วนตัวอักษร และส่วนที่เป็นตัวเลข โดยส่วนที่เป็นตัวเลขนี้จะต้องมีหลักตรงกัน และอยู่ขวามือสุด งบดุลแบบนี้ใช้แสดงสถานะทางการเงินของกิจการเพียงปีเดียว จึงมีช่องตัวเลขช่องเดียว

          งบดุลที่นิยม จะมีช่องตัวเลข 2 ช่อง ใช้แสดงตัวเลขสถานะทางการเงินของกิจการ 2 ปีเปรียบเทียบกัน เพราะตัวเลขทางการบัญชีทั้งหลาย หากนำมาเปรียบเทียบกันมากเท่าไร ก็จะมีความหมายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น การวิเคราะห์งบการเงินส่วนใหญ่ จึงเป็นการการนำตัวเลขในงบการเงินมาเปรียบเทียบกัน หรือนำตัวเลขในงบหนึ่ง ไปเปรียบเทียบกับอีกงบหนึ่ง

          เช่น นำรายการในงบดุลด้วยกันเปรียบเทียบกันเอง หรือ นำรายการในงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบกันเอง หรือ นำรายการในงบดุลเปรียบเทียบกับรายการในงบกำไรขาดทุน เป็นต้น

          กิจการที่มีฐานะเป็นบริษัทแม่ มีเงินลงทุนในบริษัทลูกตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป จะต้องแสดงงบดุลทั้งในส่วนเฉพาะของกิจการเอง กับส่วนที่เป็นตัวเลขรวมของบริษัทในเครือทั้งหมดรวมกันที่เรียกว่างบดุลรวม

          ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉะนั้นงบดุลสำหรับกรณีนี้จึงมีตัวเลขมากถึง 4 ช่อง คือ 2 ช่อง สำหรับงบดุลรวม และอีก 2 ช่อง สำหรับส่วนเฉพาะของกิจการ เพื่อลดความซับซ้อนของตัวเลข เราจึงไม่กล่าวถึงงบดุลรวมในตอนนี้ และให้ความสนใจแต่เฉพาะงบดุลที่มีตัวเลขเพียง 2 ช่องเท่านั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

          อยู่ๆ งบดุลตัวอย่างก็มีช่องหมายเหตุเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่ง นอกจากช่องตัวเลขของปี พ.ศ. 2544 และ ปี พ.ศ. 2543 และท้ายสุดของงบดุลยังมีข้อความต่อท้ายไว้อีกด้วยว่า “ หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ ”

          หมายเหตุประกอบงบการเงินคืออะไรกันแน่ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็เพราะกิจกรรมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีความสลับซับซ้อน และแตกต่างกันได้มากมาย แถมวิธีการบัญชีในบางเรื่องก็เปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้ได้อีกด้วย การที่จะให้งบการเงินเพียงไม่กี่หน้าสามารถถ่ายทอดภาพ ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปีได้ทั้งหมดอย่างพอเพียงและง่ายต่อการทำความ เข้าใจ จึงเป็นความยากลำบากเป็นอย่างมากของนักบัญชีที่จะนำเสนอ แต่เฉพาะตัวงบการเงินเองให้สามารถให้ข้อมูลได้อย่างพอเพียง ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

          หมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ตัวงบการเงิน ไม่ต้องมีรายละเอียดรกรุงรัง มากเกินไป โดยมีการนำรายละเอียดเพิ่มเติม บางส่วนไปไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเสียบ้าง หมายเหตุประกอบเงินการเงินจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบกันจึงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินที่ครบถ้วน

          เลขในช่องหมายเหตุ ในงบดุล เป็นช่องที่บอกว่ารายการในงบดุลนั้นๆ ต้องอ่านหมายเหตุเลขที่ใดประกอบด้วยเพื่อให้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการหลักในงบดุลมีอะไรบ้าง

อย่างสรุปที่สุดก็คือ งบดุล มี 3 ส่วน ได้แก่ส่วน สินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ 

          สินทรัพย์ ยังแบ่งออกเป็น สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
          หนี้สิน แบ่งออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน 
          ส่วนของเจ้าของ สำหรับกรณีบริษัทจำกัด เราเรียกส่วนนี้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด คือเจ้าของกิจการนั่นเอง ส่วนของผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็น ทุนเรือนหุ้น และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
 

 

 

ที่มา http://www.mfcwebactivity1.com/
มุมบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานบัญชี
ข่าวสารการบัญชี
เข้าใจ CPTA (ซีพีทีเอ)
โปรแกรมบัญชี วิธีทดสอบก่อนซื้อ
SAP คำตอบพื้นฐานของระบบ ERP
มาตรฐานบัญชีเป็นกฎหมายหรือไม่
แนวทางในการจัดทำงบการเงินรวม
ความรู้เรื่องการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาค 2
ความรู้เรื่องการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาค 1
หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
เลือก โปรแกรมบัญชี อย่างไรดี?
ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้
การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา ?
บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน ทำไมต้องทำบัญชี
บัญชีเดี่ยว-บัญชีคู่
มารู้จัก Creative Accounting
5 วิธีบริหารกระแสเงินสดอย่างชาญฉลาด
บัญชีต้นทุนCopyright © 2022 All Rights Reserved.

 

58/33  ซอยนวมินทร์ 90  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 10230

โทร : 0-2944-8535 , 0-2510-8956

มือถือ : 094-959-7602

E-mail : thammavanit@hotmail.com